Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Корисници

Корисници права или услуга социјалне заштите су појединaц, односно породицa, који се суочава са препрекама у задовољавању основних потреба, због чега не могу да достигну или одрже квалитет живота, а не могу да их оствари својим радом или приходом од имовине. Услуге Центра подразумевају активно пружање подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварање могућности да самостално живе.


ДЕЦА И ОМЛАДИНА УГРОЖЕНА ПОРОДИЧНОМ СИТУАЦИЈОМ

 • Деца чија су оба родитеља умрла, непознатих родитеља, деца напуштена од родитеља и деца лишена родитељског права.
 • Злостављана деца
 • Социјално и материјално угрожена деца
 • Деца родитеља спречених да врше родитељску дужност
 • Деца из породица са поремећеним односима родитеља, деца родитеља у бракоразводном спору и деца из разведених бракова

ДЕЦА И ОМЛАДИНА СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У ПОНАШАЊУ

 • Деца са асоцијалним понашањем
 • Деца ивршиоци кривичних дела и прекршаја испод 14 година
 • Деца   ивршиоци кривичних дела и прекршаја  14 до 16 година (млађа малолетна лица)
 • Деца извршиоци кривични дела и прекшаја од 16 до 18 година  (старија малолетна лица)
 • Млађа пунолетна лица

ДЕЦА И ОМЛАДИНА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

 • Деца са оштећењем менталних функција
 • Деца са оштећењем психофизичких функција

ОСТАЛА ДЕЦА И ОМЛАДИНА

Малолетна лица која траже сагласност за ступање у брак ( надлежни Центар даје стручни налаз и мишљење а Одлуку доноси постпајући Суд, деца којој је одређен  привремени старатељ за разне поступке, деца за коју се води поступак око управљања и располагања имовином, располагање осигуране суме, одређивање привременог старатеља приликом давањанаследне изјаве у оставинском поступку.


ОДРАСЛА ЛИЦА СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУ

Ову категорију чине одрасла лица са асоцијалним понашањем, одрасли алкохоличари и наркомани за које је могуће обезбедити смештај након лечења или друге облике мере и услуге у зависности од случаја.


ОДРАСЛА ФИЗИЧКИ И ПСИХИЧКИ ОМЕТЕНА ЛИЦА

Ову категорију чине одрасла лица са оштећеним видом и слухом,ментално недовољно развијена одрасла лица, душевно оболела одрасла лица, ментално недовољно развијена и инвалидна одрасла лица за које је могуће обезбедити смештај у одговарајућу установу социјалне заштите или здрабствену установу.


МАТЕРИЈАЛНО НЕОБЕЗБЕЂЕНА И НЕЗБРИНУТА ЛИЦА


ОСТАЛА ОДРАСЛА ЛИЦА

 • Лица са породичним проблемима
 • Лица жртве насиља  у породици
 • Лица која су усвојитељи, хранитељи
  Најчешћи облици и мере заштите: процена подобности и обука заинтересован лица  за усвојење и за хранитељство, старатељство и усвојење.

ОСТАРЕЛА ЛИЦА

Остарела лица без породичног старања, остарела лица без средстава за живот, остарела, теже хронично оболела и инвалидна лица, остарела лица са породичним проблемима, остала остарела лица којима се поставља привремени старатељ.

 

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин