Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Додатак за помоћ и негу другог лица

Права и услуге

Додатак за помоћ и негу другог лица


Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе, ако то право не може да оствари по другом правном основу.

Потреба за помоћи и негом другог лица утврђује се на основу прописа о пензијском и инвалидском-осигурању.

Потреба за помоћи и негом другог лица постоји код лица коме је услед телесног оштећења, оштећења чула вида које узрокује губитак осећаја светлости са тачном пројекцијом или се вид постиже са корекцијом 0.05, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица ради задовољења основних животних потреба и које не може да устане из кревета, да се креће унутар стана без употребе помагала, да се храни, свлачи, облачи или да одржава основну личну хигијену без помоћи другог лица.

Неопходна документација за остваривање права


  1. Захтев;
  2. Извод из матичне књиге рођених;
  3. Предлог лекара опште праксе за вештачење –
  4. Налази лекара специјалисте;
  5. Копија очитане личне карте;
  6. Фотокопија очитане здравствене књижице;
  7. Фотокопија решења о категоризацији(уколико је лице категорисано)
  8. Уверење да подносилац захтева не прима пензију ПФ ПИОР-а;
  9. Уколико је лице рођено ван територије Србије – уверење о држављанству;

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин