Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Новчана помоћ пензионерима

Права и услуге

Новчана помоћ пензионерима


Члан 45.

1.Одлуком о финансијској помоћи пензионерима на територији општине Ковинкоја је донета дана 26.12.22012.у циљу помоћи пензионерима, утврђено је право пензионерима са пребивалиштем на територији општине Ковин на новчану помоћ који имају најнижу пензију према прописима РФ ПИО у осигурању запослених.

У овом тренутку, ова помоћ износи 4.000,00 динара једном годишње.

Потребно је приложити последњи пензиони чек и личну карту лица које је корисник пензије.

2. Центар за социјални рад “Ковин“ Ковин,  као првостепени орган одлучивања, решавајући о правима из области социјалне заштите, ради обезбеђивања бесплатног превоза пензионерима у међумесном саобраћају на територији општине Ковин за 2022.годину, поступајући у складу са чл.119. ст.1.Закона о социјалној заштити („Сл.гл. РС“ бр.24/2011), по другој измени и допуни      Одлуке о буџету општине Ковин за 2022.годину и чл.136. Закона о општем управног поступку („Сл.гл.РС“ бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) а у вези са чл. 95.ст.1. поменутог закона, дана 10.8.2022.године, донео је решење којим се признаје право на бесплатан превоз у међумесном саобраћају, пензионерима са најнижом пензијом по прописима Републичког фонда  за пензијско и инвалидско осигурање, са пребивалиштем на територији општине Ковин за 2022.годину.

Признавање права на бесплатан превоз у међумесном саобраћају, пензионерима са најнижом пензијом, почиње са даном 9.7.2022.године.

Поступајући у складу са поменутим решењем извршиће се исплата превознику који је ангажован за јавни превоз на територији општине Ковин  на основу посебне достављене. Фактуре.

Списак пензионера са најнижом пензијом на територији општине Ковин представља саставни део овог решења.

Овим решењем замењује се решење Центра за социјални рад „Ковин“ у Ковину бр. 55100-22/2022 од дана 4.1.2022.године.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин