Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Финансијска подршка за новорођену децу (до четвртог рођеног детета)

Права и услуге

Финансијска подршка за новорођену децу (до четвртог рођеног детета)


Родитељи новорођеног детета остварују право на једнокрстну новчану помоћ у износу од 30.000,00 динара за:прво,друго,треће и четврто дете новорођено дете, под условом да имају пребивалиште или пријављено боравиште на територији општине Ковин у тренутку рођења детета или уколико се непосредно брине о детету.

 Уз захтев се прилаже:

  • Очитана лична карта
  • Извод из матчне књиге рођених за дете или децу
  • Фотокопија текућег рачуна

Средства за исплату финансијске помоћи, обезбеђују се у буџету општине Ковин.

Решење о признавању права на финансијској помоћи доноси надлежни Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин, на основу писменог захтева родитеља.

Решење о признавању права доноси се у року од 30 дана од дана подношења захтева.

Против решења Центра за социјални рад „Ковин“Ковин може се поднети жалба Општинском већу општине Ковин у року од 15 дана од дана пријема решења.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин