Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Усвојење

Права и услуге

Усвојење


Усвојење је најпотпунији и нејефикаснији облик заштите деце без родитељског старања. Усвојењем се детету обезбеђује развој у породици у којој усвојитељи преузимају улогу родитеља и врше сва права и дужности која чине садржину родитељског права. Усвојење је нераскидиво и усвојењем дете заувек постаје део своје нове породице.

Одлука о усвојењу, као и избор усвојитељске породице је у надлежности органа старатељства – центра за социјални рад општине на којој дете има пребивалиште, односно боравиште.

Усвојење се заснива одлуком органа старатељства

Дете се може усвојити ако је то у његовом најбољем интересу.

Усвојити се може само малолетно дете.Не може се усвојити дете пре него што наврши трећи месец живота. Не може се усвојити малолетно дете које је стекло потпуну пословну способност.

Усвојити се може:

 1. дете које нема живе родитеље;
 2. дете чији родитељи нису познати или је непознато њихово боравиште;
 3. дете чији су родитељи потпуно лишени родитељског права;
 4. дете чији су родитељи потпуно лишени пословне способности;
 5. дете чији су се родитељи сагласили са усвојењем.

Не може се усвојити крвни сродник у правој линији, а од сродника у побочној линији рођени брат или сестра, односно брат или сестра по оцу или мајци.

Дете се може усвојити само уз сагласност родитеља. Родитељ даје сагласност за усвојење са означавањем или без означавања усвојитеља. Родитељ не може дати сагласност за усвојење пре него што дете наврши други месец живота. Родитељ може повући сагласност за усвојење у року од 30 дана од дана када је дао сагласност.Ово  право  родитељ може искористити само једном.Ако је дете под старатељством, сагласност за усвојење даје његов старатељ а усвојењем мора да се сагласи дете које је навршило 10. годину живота и које је способно за расуђивање.Усвојити може само лице за које је утврђено да има лична својства на основу којих се може закључити да ће родитељско право вршити у најбољем интересу детета.

 Не може усвојити:

 1. лице које је потпуно или делимично лишено родитељског права,
 2. лице које је потпуно или делимично лишено пословне способности;
 3. лице оболело од болести која може штетно деловати на усвојеника;
 4. лице осуђено за кривично дело из групе кривичних дела против брака и породице, против полне слободе и против живота и тела.

Усвојити могу супружници или ванбрачни партнери заједно.Може усвојити лице које је супружник или ванбрачни партнер родитеља детета.

(Изузетно, министар надлежан за породичну заштиту може дозволити усвојење и лицу које само живи ако за то постоје нарочито оправдани разлози. Усвојењем се између усвојеника и његових потомака и усвојитеља и њихових сродника заснивају једнака права и дужности као између детета и родитеља односно других сродника. Усвојењем престаје родитељско право родитеља, осим ако дете не усваја супружник или ванбрачни партнер родитеља детета. Усвојењем престају права и дужности детета према његовим сродницима, те права и дужности сродника према њему

Неопходна документација за остваривање права


 1. Неопходна документација за остваривање права:
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Копија личне карте
 4. Извод из матичне књиге венчаних
 5. Уверење о држављанству
 6. Лекарско уверење
 7. Потврду о запослењу и месечним приходима
 8. Потврду о имовини (катастар)
 9. Уверење да се против лица не води истрага, односно да није подигнута оптужница (суд и ОЈТ)
 10. Уверење из казнене евиденције(даје ЦСР)
 11. Уверење да није лишен родитељског права – суд
 12. Уверење да није лишен пословне способности
 13. Уверење из пореске управе
 14. Уверење да против лица није изречена мера заштите од насиља у породици(даје надлежни  ЦСР)

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин