Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Додатна подршка детету и ученику

Права и услуге

Додатна подршка детету и ученику


Члан 48.

Скупштина општине Ковин на седници одржаној дана 28.12.2015.године, донела је Одлуку о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин(„Сл. лист општине Ковин“ бр.18/15, 3/21 и 4/22).

Права и услуге утврђене овом Одлуком су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно чувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризка неповољних животних околности , као и стварање могућности за самосталан живот у друштву.

Додатна подршка обезбеђује се детењу, односно ученику, коме је услед социјалне ускраћености сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и других разлога потребна додатна подршка у образовању, здравственој заштити или социјалној заштити.

Додатна подршка, односи се на права и услуге које детету или ученику обезбеђују превазилажење физичких и социјалних препрека ка несметаном обављању свакодневних животних активности од значаја за укључивање у образовни процес, , живпт у заједници и успешно напредовање, као и ради успостављања што већег нивоа самосталности.

Додатна подршка, пружа се кроз:

  1. Обезбеђивање и набавку прилагођених ужбеника, наставних средстава и опреме;
  2. Обезбеђивање прилагођене асистивне технологије:
  3. Ангажовање пратиоца за личну помоћ детету или ученику;
  4. Омогућавање бесплатног учешћа у културним, спортским, рекреативним и ваннаставним активностима које организује школа;
  5. Обезбеђивање превоза од места становања до образовне установе;
  6. Друга потребна додатна подршка у складу са Правилником о додатној, образовној, здравственој и социјалној подршци детету или мученику(„Сл.гл.РС“ бр.62/10).

Право на додатну подршку, остварују деца и ученици са сметњама у развоју која су добила мишљење Интерресорне комисије за пружање додатне подршке.

Пратиоцима за личну помоћ детету или ученику аснгажује школа, односно, предшколска установа, уз сагласност родитеља.

Лични пратилац, ангажује се за личну помоћ дедету или ученику ради лакшег фунционисања и комуникације са другима током остваривања васпитно – образовног рада, продуженог боравка, баннаставних активности, , и то: одвођење и довођење из школе, исхрана и облачење у школи, одлазак у тоалет у васпитно – образовној установи.

Средства за додатну подршку, обезбеђују се у буџету општине Ковин, а реализују се преко васпитно – образовних установа, у складу са њиховим финансијским плановима.

Накнада за рад личног пратиоца на месечном нивоу, утврђује се у висини минималне зараде по радном часу на нивоу Републике Србије.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин