Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Старатељство

Права и услуге

Старатељство


Старатељство је облик породично-правне заштите којим држава обезбеђује дете без родитељског старања (малолетни штићеник) или пунолетно лице које је лишено пословне способности (пунолетни штићеник).

Решење  о стављању под старатељство, одређивања  старатеља и одређењу обима и садржаја дужности старатеља доноси орган старатељства.

За старатеља се поставља лице које има лична своства и способности потребне за обављање дужности старатеља, а пристало је да буде старатељ, под условом да испуњава све прописане услове из чл.126.  Породичног закона Републике Србије. За старатеља се првенствено постављају супружник, сродник или хранитељ штићеника, осим ако интерес штићеника не налаже другачије.

Изузетно, под законом тачно одређеним условима, старатељством као обликом породично-правне заштите може се привремено штитити имовина, личност, права и интереси деце без родитељског старања, односно одраслог пословног лица  (привремени старатељ).

Орган старатељства је дужан да постави привременог старатеља:

 1. лицу чије је боравиште непознато, а оно нема законског заступника или пуномоћника;
 2. непознатом сопственику имовине;
 3. лицу чији су интереси у супротности са интересима његовог законског заступника, односно лицима која имају супротне интересе а истог законског заступника (колизијски старатељ);
 4. страном држављанину који се налази или има имовину на територији Републике Србије;
 5. лицу које захтева да му буде постављен привремени старатељ и за то наведе оправдан разлог;
 6. другом лицу када је то предвиђено законом.

Одлуком о постављању привременог старатеља одређује се правни посао или врста правног посла коју он може предузети у зависности од околности сваког конкретног случаја.

Неопходна документација за остваривање права


 1. копија личне карте;
 2. извод из матичне књиге рођених; ( стартељ и штићеник)
 3. извод из матичне књиге венчаних; (ако је старатељ у браку)
 4. уверење о држављанству (уколико старатељ или штићеник нису рођени на територији Републике Србије)
 5. лекарско уверење; (старатељ)
 6. потврда о запослењу и месечним приходима; (старатељ
 7. потврда о имовини; (старатељ и штићеник)
 8. уверење да се против старатеља не води истрага, односно да није подигнута оптужница; (Основно јавно  тужилаштво, Више јавно тужилаштво, Основни суд)
 9. уверење да није лишен родитељског права; Основни суд
 10. уверење да није лишен пословне способности; Основни суд
 11. потврда да није на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици (центар за социјални рад)
 12. уверење да није осуђиван; (Полицијска управа према месту рођења)

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин