Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Посебна новчана накнада

Права и услуге

Посебна новчана накнада


(члан 94. Закона о социјалној заштити)

Један од родитеља који није у радном односу, а који најмање 15 година непосредно негује своје дете које је остварило право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица у смислу ст. 1. и 2. овог члана, има право на посебну новчану накнаду у виду доживотног месечног новчаног примања у висини најниже пензије у осигурању запослених, кад наврши општи старосни услов за остваривање пензије према прописима о пензијском и инвалидском осигурању, ако није остварио право на пензију.

Ако родитељ а оствари право на пензију након стицања права на посебну новчану накнаду има право избора између пензије или посебне новчане накнаде.

Посебна новчана накнада из става 6. овог члана усклађује се на начин прописан за усклађивање најниже пензије у осигурању запослених.

На поступак за остваривање права сходно се примењују одредбе овог закона о поступку за остваривање права на новчану социјалну помоћ, права на додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица.

Неопходна документација за остваривање права


  1. Уверење надлежног РФ ПИО, да лице које подноси захтев није у радном односу а која најмање 15 година непосредно негује своју дете а којој је решењем надлежног Центра за социјални рад „Ковин“ (потврда  Републичког Фонда за пензијско – инвалидско осигурање којом се потврђује да се поносилац не налази у евиденцији пензијско-инвалидског осигурања
  2. Решење о признатом признатом праву на увећан додатак за негу и помоћ другог лица од стране надлежног Центра за социјални рад
  3. Очитана лична карта подносиоца захтева
  4. Подносилац захтева мора да има 63 годину живота и да је испунила општи старосни услов за остваривање пензије према прописима о ПИО.
  5. Потврда Републичког Фонда за пензијско – инвалидско осигурање којом се потврђује да се поносилац не налази у евиденцији пензијско-инвалидског осигурања

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин